ŠKD - info Školský poriadok ŠKD Dať či nedať dieťa do školského klubu detí? VÝCHOVNÝ PROGRAM PRÁZDNINY 2018/2019 DOKUMENTY NA STIAHNUTIE MZ ŠKD POPLATOK za ŠKD

Školský klub detí

ŠKD - info

Stiahnite si do svojho mobilu aplikáciu asc EduPage App

Známky, dochádzka, domáce úlohy, informácie o písomkách či skúšaní, preberané učivo, ospravedlnenky, príchody do školy, rozvrh, suplovanie, školský klub detí... Všetko do pár minút po zadaní priamo v mobile.

Školský klub detí – informácie pre rodičov

Prevádzka ŠKD:

 • pred vyučovaním: od 6,00 h. do 8,35 h. (herňa),
 • po vyučovaní: od 11,30 h. do 17,00 h. (každé oddelenie vo svojej triede, v čase od  

                                                                  15,35 h. do 15,55 h. sa presúvajú postupne deti do herne).

Prijatie a odhlásenie do/z klubu:

 1. Dieťa sa do klubu prijíma na základe písomnej žiadosti zákonných zástupcov. O jeho zaradení dostanú rozhodnutie riaditeľa školy o prijatí do klubu.
 2. Odhlásenie dieťaťa z klubu sa uskutoční podaním písomnej žiadosti zákonného zástupcu dieťaťa vedeniu školy.
 3. V písomnej žiadosti zákonný zastupca uvedie rozsah denného pobytu. Uvoľňovanie dieťaťa mimo času uvedeného v žiadosti musí  písomne oznámiť pedagogickému zamestnancov(http://zsslovanpb.edupage.org/text7/?). Uvoľnenie na základe telefonického rozhovoru nie je možné.
 4. Každú neprítomnosť dieťaťa v školskom klube treba písomne oznámiť. Platí to aj pre ranný školský klub, ak je táto zmena trvalá. (pozn. ak idete po vyučovaní s dieťaťom k lekárovi, ak ochorie...nie je nutné oznamovať občasnú neprítomnosť v rannom školskom klube - oznamovacia povinnosť platí len v prípade trvalej zmeny..)

 

Poplatok:

Výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu detí  stanovuje zriadovateľ školy Mesto Považská Bystrica. V súčasnosti sa platia 4,- € za mesiac.        

Uhrádza sa nasledovne: PRIMA BANKA č. ú: SK 5856000000002820783003                     (Nie poštovou poukážkou!!!)

Variabilný symbol: pridelené číslo pre dieťa

Do správy pre prijímateľa uveďte: Meno a Priezvisko dieťaťa

 

 • september – december 2018                      16,00 €            (do 20.10.2018)
 • január – marec 2019                                   12,00 €            (do 20.01.2019)
 • apríl – jún 2019                                           12,00 €            (do 20.04.2019)

 

Činnosť ŠKD:

Činnosť prebieha v triede, herni, telocvični, počitačovej učebni, na ihriskách pri škole, 1 x mesačne v Ms Knižnici na sídlisku SNP. Tomu je nutné prispôsobiť obuv (v triede len v prezuvkách) a odievanie detí (na vonkajšie aktivity napr. tepláky). Všetky veci podpísať!

V klube je zakázané mať zapnuté mobilné telefóny, nosiť drahé hračky a nebezpečné predmety. Pre všetky deti platí školský poriadok  (www.zsslovanpb.edupage.org). V prípade sústavného porušovania školského poriadku a pravidiel pobytu v školskom klube bude dieťa zo školského klubu vylúčené.

Stravovanie:

Dieťaťu je nutné zakúpiť čipovú kartu u vedúcej školskej jedálne. Poplatky za stravu uhrádzajte podľa pokynov vedúcej ŠJ. ( http://zsslovanpb.edupage.org/text2/? )

Prihlasovanie a odhlasovanie obedov/desiaty je možné riešiť s vedúcou školskej jedálne telefonicky, príp. odhlásením sa priamo v jedálni cez počítač (s tým pomôže dieťaťu pedagóg). Ak neuhradíte poplatok za stravovanie v danom termíne (bankový prevod trvá aj 3 prac. dni) a Vaše dieťa nie je na začiatku mesiaca prihlásené na obed/desiatu, riešte to iba s vedúcou školskej jedálne. Pedagóg nezodpovedá za vzniknutú situáciu. Odporúčame preto uhrádzať poplatok trvalým platobným  príkazom. 

Pokyny k vypísaniu žiadosti:

V žiadosti o prijatie dieťaťa do školského klubu je potrebné vypísať všetky požadované údaje o dieťati i oboch zákonných zástupcoch. Osobné údaje vypisujte podľa rodného listu.

Vychovávateľka musí byť oboznámená aj so všetkými súdnymi rozhodnutiami, ktoré sa týkajú dieťaťa (pr. rozhodnutie súdu o zverení maloletého dieťaťa do osobnej starostlivosti jedného z rodičov, zverenie dieťaťa do striedavej osobnej starostlivosti a pod.) ako i o tom, či sa jedná o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (so zdravotným znevýhodnením, s nadaním alebo zo sociálne znevýhodneného prostredia).

 

Školský klub detí má v tomto šk. roku 5 oddelení:

1. oddelenie: Mgr. Ľubomíra Gregorová               – deti z 1. A, 1. B smiley klub v 1. B

2. oddelenie: Mgr. Erika Dratnálová                      – deti z 2. A, 2. B smiley klub v 2. B

3. oddelenie: p. Eva Valášková                              – deti z 3. A, 2. A smiley klub v 3. A

4. oddelenie: p. Zuzana Vojáčková                         – deti z 3. A, 3. B a 1. A smiley klub v 3. A   

5. oddelenie: Mgr. Michaela Nováková                  – deti z 3. B a zo 4. a 5. roč. smiley klub v 3. B  

 

 

Vedúca výchovy ŠKD: Mgr. Beata Bátorová, zást. riaditeľa školy

Vedúca MZ ŠKD:         Mgr. Ľubomíra Gregorová

 

Záujmové útvary, ktoré vedú vychovávateľky:

1. Volejbalová prípravka – Mgr. Ľubomíra Gregorová

Riadenie a organizácia školského klubu detí (ŠKD)

 • Školský klub detí riadi riaditeľ školy.
 • Výchovno-vzdelávaciu činnosť organizuje vedúca ŠKD.
 • Riaditeľ školy určuje počet oddelení podľa počtu detí prihlásených na pravidelnú dochádzku.

 

Prevádzka ŠKD

 • ŠKD je v prevádzke celý školský rok, okrem dní pracovného pokoja a štátnych sviatkov denne od 6,00 do 17,00 hod.
 • ŠKD sa riadi vnútorným poriadkom ŠKD.

 

Zaraďovanie detí

 • Deti sa do školského klubu zaraďujú vždy na jeden školský rok na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu žiaka.
 • zaradení do ŠKD rozhoduje riaditeľ školy. Prednostne sa prijímajú deti nižších ročníkov, ktoré sú prihlásené na pravidelnú dochádzku. Deti sú zaraďované do oddelení ŠKD spravidla podľa veku.
 • Do ŠKD možno zaradiť deti aj na prechodné obdobie a nepravidelnú dochádzku. Tieto deti musia mať zaplatený mesačný poplatok.

 

Výchovno-vzdelávacia činnosť

 • Výchovno-vzdelávaciu činnosť v ŠKD vykonávajú pedagogickí pracovníci – vychovávateľky. V prípade ich neprítomnosti zástupca riaditeľa školy zabezpečí zastupovanie učiteľmi.
 • Školský klub detí zabezpečuje pre deti, ktoré plnia povinnú školskú dochádzku v ZŠ nenáročnú výchovno-vzdelávaciu činnosť podľa výchovného programu školského zariadenia zameranú na ich prípravu na vyučovanie a na uspokojovanie a rozvíjanie ich záujmov.

 

Ciele výchovy a vzdelávania sa v ŠKD realizujú prostredníctvom:

 • oddychovo- rekreačných a relaxačných činností (vrátene TOV)
 • prípravy na vyučovanie

Výchova a vzdelávanie mimo vyučovania sa v ŠKD realizuje v týchto tematických oblastiach výchovy (TOV):

 • vzdelávacia (VOV)
 • spoločensko-vedná (SVOV)
 • pracovno-technická (PTOV)
 • prírodovedno-environmentálna (PEOV)
 • esteticko-výchovná (výtvarná, hudobná, literárno-dramatická) (EVOV)
 • telovýchovná, zdravotná a športová (turistická) (TVOV)

 

            Oddychová, rekreačná a relaxačná činnosť je zameraná na odstraňovanie psychickej únavy, pestovanie sebadisciplíny, otužovanie a upevňovanie zdravia. Predstavuje dôležitú časť náplne voľného času a musí pre ňu platiť princíp dobrovoľnosti. Je psychicky a fyzicky nenáročná. Do základného režimu dňa sa zaraďuje najčastejšie ráno po príchode detí do klubu a hneď po jedle alebo podľa potreby v priebehu odpoludnia. Za rekreačné činnosti považujeme pohybové hry, športové súťaže, vychádzky, čítanie rozprávok, ale aj správne volené záujmové činnosti a telovýchovné chvíľky. Vykonáva sa v prírode a nie v uzatvorenom priestore.

            Prípravu na vyučovanie realizujeme príťažlivou, zábavnou formou, najmä v oddeleniach prvákov. Príprava na vyučovanie má charakter precvičovania a upevňovania učiva. Našim cieľom je vzbudiť u detí záujem o učenie a vzdelávanie sa v každej činnosti. V druhom, treťom a štvrtom ročníku podľa individuálnych požiadaviek sa deti pripravujú aj písomnou formou.

            Pri každej činnosti sa nezabúda na samoobslužnú činnosť, uplatnenie detskej aktivity, iniciatívy, tvorivosti a zameranie sa na starostlivosť o osobnú hygienu a hygienu prostredia, pracuje sa na rozvoji celej osobnosti dieťaťa a prispieva sa k rozvoju telesnej, mravnej, pracovnej a etickej výchovy.

 

Režim dňa ŠKD wink

Čas

Názov činnosti

Náplň práce

6,00 – 8,35

Oddychová činnosť – ranný školský klub

- príchod detí

- hry, oddych, relaxácia

- režimové momenty 

  (obliekanie pred a po

  prechode detí do tried)

- odvádzanie detí do tried

11,30 – 14,00

Oddychová činnosť

- príchod detí do ŠKD

- režimové momenty

  a sebaobslužné činnosti

  (nastupovanie detí,

  hygiena, obed, hygiena po

  obede)

- činnosť a hry podľa priania

  a predstáv detí, relaxácia

- VVČ v rámci TOV

14,00 – 15,00

Rekreačná činnosť

- režimové momenty

  a sebaobslužné činnosti

  (úprava oddelenia,

  nastupovanie detí,

  obliekanie pred odchodom

  von)

- pobyt vonku, spontánne hry

- pohybové a športové

  činnosti

- vychádzky

- režimové momenty

  a sebaobslužné činnosti

  (nastupovanie detí,

  prezliekanie po príchode

  z vonku, hygiena, olovrant)

- VVČ v rámci TOV

15,00 – 15,45

Príprava na vyučovanie

- písanie domácich úloh

- didaktické hry

- čítanie

15,45 – 17,00

Oddychová činnosť – stretávací školský klub

Predĺžený školský klub – do odchodu detí domov

 

- režimové momenty

  a sebaobslužné činnosti

  (úprava oddelenia, prechod

  detí do stretávacieho

  oddelenia ŠKD)

- oddych

- individuálne zamestnanie

  a voľné hry detí

- pozeranie rozprávok

 

 

 • Súčasťou výchovno-vzdelávacej činnosti ŠKD je aj stravovanie detí  v zariadení školského stravovania. Deti pred vstupom do jedálne vykonajú hygienu, vstupujú čisté, slušne sa správajú, správne stolujú, za čo zodpovedajú vychovávateľky jednotlivých oddelení. Ak sa vychovávateľka stravuje v školskej jedálni, obeduje spolu so svojím oddelením. Po skončení obeda odchádza z jedálne celé oddelenie spoločne. Úhradu stravného zabezpečujú rodičia detí podľa pokynov vedúcej zariadenia školského stravovania.
 • Na činnosť ŠKD môžu byť so súhlasom vedenia školy využívané aj špeciálne učebne, telocvične, ihriská školy.
 • Na činnosť ŠKD sa využívajú prostriedky mesačných poplatkov zákonných  zástupcov, prostriedky rodičovského združenia alebo prostriedky získané darom od sponzorov.

 

Dochádzka detí

 • Rozsah dennej dochádzky, spôsob odchodu detí uvedie rodič v žiadosti o prijatie dieťaťa do ŠKD. Prípadné zmeny o spôsobe odchodu oznamuje rodič písomne.
 • Dieťa môže byť uvoľnené z ŠKD v inom čase, ako je uvedené v žiadosti a osobnom  spise dieťaťa, len na základe písomného oznámenia rodičov .
 • Dieťa, ktoré neodôvodnene a bez písomného ospravedlnenia vynechá  dochádzku 7 po sebe nasledujúcich pracovných dní, alebo 12 dní v mesiaci sa vyradí zo zoznamu pravidelne dochádzajúcich detí.
 • Dieťa možno v priebehu školského roka prihlásiť a odhlásiť z ŠKD vždy 3 dni pred  ukončením mesiaca.
 • Za príchod dieťaťa do ranného ŠKD zodpovedajú rodičia. O 7,35 hod. deti  pod  dozorom vychovávateľky odchádzajú do tried.
 • Ak sa rodič rozhodne odhlásiť dieťa počas školského roka zo ŠKD, napíše písomnú žiadosť o odhlásenie dieťaťa zo ŠKD.

 

Starostlivosť o zdravie a bezpečnosť žiakov

 • Za bezpečnosť detí počas celého pobytu v ŠKD zodpovedá vychovávateľka, prípadne zastupujúci učiteľ.
 • Prechod detí do ŠKD v rámci školy zabezpečuje vychovávateľka, prípadne zastupujúci učiteľ. Ak ŠKD navštevujú deti 2. stupňa, prichádzajú do svojho oddelenia samostatne.
 • Pri hrách a iných činnostiach je vychovávateľka povinná poučiť žiakov o bezpečnosti.
 • Pri činnostiach organizovaných mimo objektu ŠKD pripadá na jednu vychovávateľku najviac 25 detí.
 • Ak si to vyžaduje náročnosť prostredia alebo výkon činnosti, určí riaditeľ školy vyšší počet pedagogických zamestnancov alebo nižší počet žiakov.
 • V prípade úrazu poskytne vychovávateľka prvú pomoc, oznámi to vedeniu školy zapíše záznam o úraze a ihneď upovedomí rodičov dieťaťa.
 • Ak zistí vychovávateľka u dieťaťa nevoľnosť, teplotu, upovedomí rodičov.
 • Nosenie drahých a nebezpečných predmetov do ŠKD je zakázané. Mobil v ŠKD slúži  dieťaťu na nevyhnutnú komunikáciu, nie na hry, fotenie spolužiakov či pedagógov.
 • Dieťa musí mať v ŠKD hygienické potreby a prezuvky.
 • Straty z uzavretých priestorov v ŠKD u poisteného dieťaťa vybavuje vychovávateľ v spolupráci s rodičmi a vedením školy.
 • Pri vychádzkach, výletoch a iných podujatiach mimo objektu ŠKD zodpovedá za deti vychovávateľka až do ich rozchodu pred objektom ŠKD, alebo kým si ich neprevezmú rodičia.

 

 

Príspevok na úhradu za pobyt dieťaťa v ŠKD

 • Príspevok na úhradu za pobyt žiaka v ŠKD je 4,00 € mesačne na jedného žiaka.
 • Príspevok na úhradu za pobyt žiaka v ŠKD uhrádza zákonný zástupca podľa pokynov školy v 3 platbách. Vychovávateľka vyberie od zákonného zástupcu stanovený poplatok  a odovzdá zoznamy žiakov s vybranými peniazmi ekonómke školy.
 • Poplatok sa platí nezávisle od času a počtu dní, ktoré dieťa strávi v ŠKD.
 • Ak rodič odhlási dieťa zo ŠKD v priebehu mesiaca, nemá nárok na vrátenie poplatku.
 • Pokiaľ zákonný zástupca neuhradí stanovený príspevok za pobyt žiaka v ŠKD a boli využité všetky primerané dostupné spôsoby na zabezpečenie úhrady, rozhodne vedenie školy o vyradení zo ŠKD.

 

 

           

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Slovanská 1415/7, 017 07 Považská Bystrica
  Slovanská 1415/7, 017 07 Považská Bystrica
 • 042/4261647

Fotogaléria