Zápis detí do 1. ročníka

                Veľkou udalosťou v živote dieťaťa a jeho rodičov je isto zápis do prvého ročníka. Zúčastnia sa ho deti, ktoré k 31. augustu aktuálneho roku dovŕšia 6 rokov.  

                Naša škola a pedagogický kolektív sa deťom a ich rodičom snaží spríjemniť tieto chvíle, aby sa tento deň stal pre nich zážitkom a peknou spomienkou. Hravou formou zistíme , čo vaše dieťa zvláda a či je pripravené na vstup do školy, do sveta vedomostí.

                Pre lepšiu orientáciu vám,  milí rodičia,  predkladáme informácie o tom, čo by malo Vaše dieťa vedieť, čo sa od neho bude očakávať, aby zvládlo 1. ročník bez vážnejších problémov.

Budúci prvák by mal vedieť:

 • Samostatne sa obliecť a obuť
 • Pozapínať gombíky a zaviazať šnúrky
 • Samostatne sa najesť a obslúžiť na WC
 • Správne vyslovovať všetky hlásky
 • Vyjadrovať sa plynulo aj v zložitejších vetách
 • Kresliť tak, že línie sú pevné a neroztrasené
 • Nakresliť postavu so všetkými základnými znakmi
 • Vystrihnúť jednoduchý tvar podľa predkreslenej čiary
 • Poznať základné farby
 • Spočítať predmety do „päť“
 • Rozprávať obsah krátkej rozprávky a rozumieť jeho obsahu
 • Naučiť sa naspamäť detskú pesničku alebo básničku
 • Vysloviť krátke slovo samostatne po hláskach
 • Orientovať sa v priestore, vie, kde je „vpredu“, „vzadu“, „hore“, „dole“, „vpravo“, „vľavo“   

 

Ako by sa budúci prvák mal správať:

 • Vydrží pri hre alebo inej činnosti 15 -20 minút
 • Začatú prácu alebo hru dokončí, nezačína neustále niečo nové, neodbieha
 • Na nové prostredie a osoby si zvyká bez väčších problémov (neplače, neskrýva sa za rodičov, neuteká)
 • Väčšinou sa hráva spoločne s deťmi, nestráni sa ich spoločnosti, nie je medzi deťmi bojazlivý, plačlivý
 • Nie je agresívny, spory s deťmi dokáže riešiť väčšinou bez bitky, hádky, vzdorovitosti
 • V jeho správaní by sa nemali prejavovať zlozvyky, ako napríklad: cmúľanie prstov, ohrýzanie nechtov, časté pokašliavanie, žmurkanie
 • Nezajakáva sa pri reči
 • Nepomočuje sa

 

Ak máte pochybnosti, či Vaše dieťa zvládne školskú dochádzku, navštívte Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, kde psychológ dokáže presnejšie zistiť úroveň školskej zrelosti Vášho dieťaťa. Pri samotnom zápise sú spravidla okrem pani učiteliek zo ZŠ prítomné aj pani učiteľky z MŠ, psychológ  z príslušného CPPPaP, výchovný poradca, ktorí vám dokážu pomôcť a poradiť pri vašich otázkach.

        Zákonný zástupca dieťaťa má právo požiadať o odklad začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky o jeden školský rok. V takomto prípade musí svoju žiadosť o odklad oznámiť pri zápise do školy. Žiadosť predkladá riaditeľovi školy a súčasťou žiadosti je odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast a odporučenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

Naša škola Vám po zápise ponúka:

 • Výborný a tvorivý pedagogický kolektív, priateľskú atmosféru na vyučovaní i mimo neho
 • Vyučovanie informatickej výchovy  a cudzieho jazyka od 1. ročníka
 • Školský klub detí, ráno od 6:00 do 7:35, popoludní od 11:30 do 17:00
 • Plavecký a lyžiarsky výcvik, školu v prírode
 • Športové triedy so zameraní m na hádzanú a volejbal
 • Školské výlety a tematické exkurzie na území Slovenska i mimo neho
 • Bohatú mimoškolskú činnosť a pestrú paletu záujmovej činnosti
 • Prácu špeciálneho pedagóga
 • Prácu s PC a internetom v štyroch odborných učebniach vo vyučovacom procese i mimoškolskej činnosti
 • Kvalitnú prípravu na školské i mimoškolské súťaže a olympiády

 

Dohoda_-_zakonny_zastupca_2018.doc

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Slovanská 1415/7, 017 07 Považská Bystrica
  Slovanská 1415/7, 017 07 Považská Bystrica
 • 042/4261647

Fotogaléria