Projekty

ZÁŽITOK A POZNANIE – CESTA K NOVÝM VEDOMOSTIAM

ZÁŽITOK A POZNANIE – CESTA K NOVÝM VEDOMOSTIAM

DOPYTOVO ORIENTOVANÝ PROJEKT

MODERNÉ VZDELÁVANIE PRE VEDOMOSTNÚ SPOLOČNOSŤ/PROJEKT JE SPOLUFINANCOVANÝ ZO ZDROJOV EÚ

Kód ITMS Projektu 26110130461

 

 

 

 

 

 • Základná škola, Slovanská 1415/7 v Považskej Bystrici začala dňa 1. augusta 2012 implementovať projekt s názvom „Zážitok a poznanie – cesta k novým vedomostiam.“

 

 • Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a štátneho rozpočtu SR v rámci operačného programu „Vzdelávanie.“

 

 • Hlavné informácie o projekte:
 • Operačný program:   Vzdelávanie
 • Prioritná os:   1 Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy
 • Opatrenie:    1.1 Premena tradičnej školy na modernú
 • Časový rámec realizácie projektu:   august 2012 – júl 2014
 • Cieľová skupina projektu:   žiaci a pedagogickí zamestnanci základnej školy
 • Celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít projektu predstavujú sumu: 347 400,98 €
 • Cieľ projektu:   Skvalitniť výchovno-vzdelávací proces školy inovatívnymi, netradičnými a zážitkovými formami vzdelávania s cieľom komplexného rozvoja osobnosti žiaka.
 • Cieľ projektu bude dosiahnutý prostredníctvom hlavných a podporných aktivít projektu.
 • Hlavné aktivity:

  1.1 Využívanie moderných foriem zameraných na rozvíjanie komunikačných a čitateľských schopností žiakov

  2.1 Inovácia vyučovania pomocou IKT

  2.2 Projektové vyučovanie s využitím IKT

  2.3 Spoznávajme náš región netradičným spôsobom

  2.4 Netradičné formy vyučovania – zážitkové vyučovanie

  2.5 Skvalitnenie výučby na I. stupni netradičnými metódami a formami

  2.6 Aplikácia nových foriem a metód vzdelávania v predmete telesná výchova a športová príprava

           3.1 Osobnostný a profesionálny rozvoj učiteľa

 • Podporné aktivity:                                                        

Riadenie projektu

Publicita a informovanosť

 

                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                               

 

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Slovanská 1415/7, 017 07 Považská Bystrica
  Slovanská 1415/7, 017 07 Považská Bystrica
 • 042/4261647

Fotogaléria