• Zápis detí do 1. ročníka

    •                 Veľkou udalosťou v živote dieťaťa a jeho rodičov je isto zápis do prvého ročníka. Zúčastnia sa ho deti, ktoré k 31. augustu aktuálneho roku dovŕšia 6 rokov.  

                     Naša škola a pedagogický kolektív sa deťom a ich rodičom snaží spríjemniť tieto chvíle, aby sa tento deň stal pre nich zážitkom a peknou spomienkou. Hravou formou zistíme , čo vaše dieťa zvláda a či je pripravené na vstup do školy, do sveta vedomostí.

                     Pre lepšiu orientáciu vám,  milí rodičia,  predkladáme informácie o tom, čo by malo Vaše dieťa vedieť, čo sa od neho bude očakávať, aby zvládlo 1. ročník bez vážnejších problémov.

     Budúci prvák by mal vedieť:

     • Samostatne sa obliecť a obuť
     • Pozapínať gombíky a zaviazať šnúrky
     • Samostatne sa najesť a obslúžiť na WC
     • Správne vyslovovať všetky hlásky
     • Vyjadrovať sa plynulo aj v zložitejších vetách
     • Kresliť tak, že línie sú pevné a neroztrasené
     • Nakresliť postavu so všetkými základnými znakmi
     • Vystrihnúť jednoduchý tvar podľa predkreslenej čiary
     • Poznať základné farby
     • Spočítať predmety do „päť“
     • Rozprávať obsah krátkej rozprávky a rozumieť jeho obsahu
     • Naučiť sa naspamäť detskú pesničku alebo básničku
     • Vysloviť krátke slovo samostatne po hláskach
     • Orientovať sa v priestore, vie, kde je „vpredu“, „vzadu“, „hore“, „dole“, „vpravo“, „vľavo“   

      

     Ako by sa budúci prvák mal správať:

     • Vydrží pri hre alebo inej činnosti 15 -20 minút
     • Začatú prácu alebo hru dokončí, nezačína neustále niečo nové, neodbieha
     • Na nové prostredie a osoby si zvyká bez väčších problémov (neplače, neskrýva sa za rodičov, neuteká)
     • Väčšinou sa hráva spoločne s deťmi, nestráni sa ich spoločnosti, nie je medzi deťmi bojazlivý, plačlivý
     • Nie je agresívny, spory s deťmi dokáže riešiť väčšinou bez bitky, hádky, vzdorovitosti
     • V jeho správaní by sa nemali prejavovať zlozvyky, ako napríklad: cmúľanie prstov, ohrýzanie nechtov, časté pokašliavanie, žmurkanie
     • Nezajakáva sa pri reči
     • Nepomočuje sa

      

              Ak máte pochybnosti, či vaše dieťa zvládne školskú dochádzku, navštívte Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, kde psychológ dokáže presnejšie zistiť úroveň školskej zrelosti Vášho dieťaťa. Pri samotnom zápise sú spravidla okrem pani učiteliek zo ZŠ prítomné aj pani učiteľky z MŠ, psychológ  z príslušného CPPPaP, špeciálny pedagóg, výchovný poradca, ktorí vám dokážu pomôcť a poradiť pri vašich otázkach.

             Zákonný zástupca dieťaťa má právo požiadať o pokračovanie plnenia povinného predprimárneho vzdelávania o jeden školský rok. V takomto prípade musí svoju žiadosť o oznámiť pri zápise do školy. Žiadosť predkladá na riaditeľstve materskej školy, ktorú navštevuje a súčasťou žiadosti je odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast a odporučenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

     Naša škola Vám po zápise ponúka:

     • Výborný a tvorivý pedagogický kolektív, priateľskú atmosféru na vyučovaní i mimo neho
     • Vyučovanie informatickej výchovy  a cudzieho jazyka od 1. ročníka
     • Školský klub detí, ráno od 6:00 do 7:35, popoludní od 11:30 do 17:00
     • Plavecký a lyžiarsky výcvik, školu v prírode
     • Športové triedy so zameraní m na hádzanú a volejbal
     • Školské výlety a tematické exkurzie na území Slovenska i mimo neho
     • Bohatú mimoškolskú činnosť a pestrú paletu záujmovej činnosti
     • Prácu školského psychológa, logopéda, sociálneho a špeciálneho pedagóga
     • Prácu s PC a internetom v šiestich odborných učebniach vo vyučovacom procese i mimoškolskej činnosti
     • Kvalitnú prípravu na školské i mimoškolské súťaže a olympiády

      

     Dohoda_-_zakonny_zastupca.doc

     zapis_dotaznik.docx