• O škole

    • Základná škola, Slovanská 1415/7, Považská Bystrica

     V hodnotení inštitútu INEKO – 8. najlepšia základná škola na Slovensku

      

      

      

         Základná škola, Slovanská 1415/7, Považská Bystrica je plnoorganizovaná škola, nachádzajúca sa v okrajovej časti Považskej Bystrice na sídlisku Hliny. Dosiahnutými výsledkami vo výchovno-vzdelávacej oblasti patrí medzi najúspešnejšie školy v našom meste. Dlhodobo naši deviataci dosahujú výborné výsledky v celoslovenskom testovaní žiakov 9. ročníka – Testovanie9. V posledných školských rokoch je vysoko hodnotená aj inštitútom INEKO, ako ôsma najlepšia škola v Slovenskej republike.

          V našej škole sme si za najvyššiu prioritu stanovili spokojnosť rodičov s poskytovaním vzdelávania pre ich deti. Pri tvorbe školského vzdelávacieho programu sme sa zamerali na vyučovanie cudzích jazykov od 1. ročníka, informatiku, telesnú a športovú prípravu, prírodu a zdravý životný štýl.

          Ľudia v Považskej Bystrici nás vnímajú najmä cez naše športové triedy so zameraním u chlapcov na hádzanú a u dievčat na volejbal. A práve chlapci – hádzanári sú pýchou mesta Považská Bystrica, pretože vo viac ako dvadsaťročnej existencii športových tried už získali viac ako 30 slovenských majstrovských titulov a množstvo významných medzinárodných úspechov. Dievčatá vo volejbale sa tiež snažia a pravidelne sa každoročne presadzujú na celoslovenskej úrovni. Doteraz ich najväčším úspechom bol zisk 2. miesta na Majstrovstvách Slovenska žiačok ZŠ v Považskej Bystrici.

          Výchovno-vzdelávací proces sa snažíme skvalitňovať využívaním moderných foriem a metód práce, najmä prácou s počítačmi a interaktívnou technikou, uplatňovaním prvkov integrovaného tematického vyučovania, zážitkového, projektového a diferencovaného učenia. Jednou z netradičných foriem vyučovania sú aj exkurzie, kde žiaci získavajú nové vedomosti zážitkovou formou. V posledných rokoch sme uskutočnili mnohé domáce i zahraničné exkurzie, športové sústredenia, turnaje i kurzy zážitkového vyučovania. A práve poznávacie zájazdy sú mimoriadne pozitívne vnímané medzi žiakmi a ich rodičmi. Žiaci pravidelne navštevujú známe miesta z histórie, kultúry, vedy a prírodovedy v najbližšom regióne a tiež i v zahraničí. Viackrát absolvovali zahraničné exkurzie do Veľkej Británie a Londýna, do Paríža, Rakúska a Viedne, Nemecka, Maďarska a Českej republiky.

          Nevyhnutnou podmienkou na dosiahnutie našich cieľov k modernému vyučovaniu je materiálno-technické zabezpečenie celého procesu. Je zamerané na neustále budovanie a skvalitňovanie vybavenia špeciálnych učební, technických zariadení, pomôcok, interiérového vybavenia a pod.. V poslednom období sa nám tieto podmienky darí realizovať aj vďaka úspešnosti v mnohých projektoch a výzvach. Budova školy je zmodernizovaná a vymenené sú všetky okná. Priestory sú  vkusne vymaľované a zrekonštruované sú všetky sociálne zariadenia. Okrem množstva modernej didaktickej techniky sú súčasťou vyučovania na našej škole aj štyri multimediálne počítačové učebne, fyzikálno-chemické a dve jazykové laboratóriá,  školské dielne a žiacka kuchynka. V celej budove je prístupné pripojenie na internet. Všetky kmeňové učebne sú vybavené novým nábytkom a interaktívnymi tabuľami.

          V minulom roku sme ako jediná škola z Považskobystrického regiónu boli úspešní v projekte „IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie“. Škola získala veľmi vzácne a špecifické vybavenie – IT ScienceLab pre ZŠ. Jeho súčasťou je okrem výpočtovej techniky aj množstvo špeciálnych prístrojov na vyučovanie fyziky, chémie a biológie. Naši učitelia a žiaci majú vďaka projektu prístup k najnovším metodikám, ktoré overujú v praktickom vyučovaní vo viacerých predmetoch. Okrem už spomínaných aj v matematike, geografii a informatike.

          Neoddeliteľnou súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu na škole je školský klub detí, v ktorom pracuje päť oddelení. Zameriavajú sa na záujmové činnosti, výchovné oblasti, ale aj podporu vzdelávania. Na škole je zriadených množstvo krúžkov športového, umeleckého, pohybového zamerania, ale tiež sú orientované na podporu ďalšieho vzdelávania a rozvoja zručností v informačných technológiách. Každoročne pre najmenších organizujeme cenovo dostupný letný školský tábor v prírodnom prostredí mimo Považskej Bystrice.

          Mnohé deti trávia v škole väčšiu časť dňa a je samozrejmé, že súčasťou školy je aj školská jedáleň a moderná kuchyňa. V našej škole okrem obedov poskytuje školská kuchyňa pre deti i mliečnu desiatu. Celkový počet stravníkov predstavuje asi 75% počtu žiakov školy.

      

     ZŠ, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica:

     • nazývaná aj „sedmička“ funguje od roku 1987, od roku 1990 sa zameriava na šport – hádzanú a volejbal
     • na školskú činnosť i mimoškolské aktivity pre žiakov i dospelých slúžia dve telocvične, multifunkčné a detské ihrisko, na športové účely sa využíva aj športová hala, naša škola má peknú moderne vybavenú školskú jedáleň a kuchyňu
     • priestrannosť chodieb školy dáva priestor na prezentáciu prác žiakov, organizáciu rozličných  spoločenských akcií a dotvára prostredie formujúce deti
     • v decembri zavíta do školy Mikuláš, organizujú sa tradičné Vianočné a Veľkonočné trhy, za týmito akciami treba vidieť obetavú spoluprácu pedagógov, detí  i rodičov
     • žiaci našej školy dosahujú dlhodobo výborné výsledky v hádzanej, pravidelne zúčastňujeme majstrovstiev Slovenska  a umiestňujeme sa na popredných miestach
     • žiačky našej školy nás reprezentujú vo volejbale, kde dosahujú výborné výsledky
     • naši športovci úspešne absolvujú rôzne medzinárodné turnaje v Česku, v Luxembursku, v Chorvátsku, v Maďarsku, v Nemecku, v Dánsku, vo Švédsku, v Poľsku, v Slovinsku, ....
     • k úspešným športovým udalostiam patrí aj každoročne organizovaná školská športová olympiáda
     • v oblasti telesnej kultúry je významné organizovanie lyžiarskeho, korčuliarskeho a plaveckého výcviku
     • DEŇ VODY , DEŇ ZEME, DEŇ ZDRAVEJ VÝŽIVY  je u nás realizovaný rôznymi aktivitami
     • zážitkové učenie sa aplikuje formou tematických exkurzií – literárne, prírodovedné, vlastivedné, dejepisné, geografické ...
     • v posledných rokoch sa absolvovali zahraničné exkurzie do Británie – Londýn, Francúzska – Paríž, Rakúska – Viedeň, NP Donau-Auen, ....
     • školský klub navštevuje okolo 120  detí, ktoré pracujú v piatich oddeleniach, v nich  uskutočňujú pestrú činnosť  podľa výchovného programu, okrem činnosti v jednotlivých oddeleniach organizujú pani vychovávateľky aj spoločné podujatia pre detí zo všetkých oddelení, ktoré sa tešia veľkej obľube, veľmi vydarené býva Beh zdravia,besiedka pre starých rodičov, čarovanie na Lucie, tvorivé dielne, pochovávanie basy, fašiangová veselica, pálenie Moreny, noc v školskom klube, víkendový pobyt v Milochove, Pasovanie prvákov do cechu školského, pravidelný letný tábor školského klubu, ….