Navigácia

Profil školy História školy Šport

O škole

Profil školy

Táto stránka môže obsahovať základné informácie o Vašej škole, môžete si ju ľubovoľne meniť. Návod, ako tieto zmeny uskutočniť, nájdete tu: http://help.edupage.org/


1.  Veľkosť školy

ZŠ Slovanská je plne organizovaná škola. Počet tried na I. stupni je osem, v každom ročníku sú  dve triedy. Na II. stupni je trinásť tried. V piatom ročníku sú tri triedy, v šiestom ročníku dve, v siedmom tri triedy, v ôsmom dve a  v deviatom ročníku sú tri  triedy. Škola má kapacitu 474 žiakov, v súčasnosti ju navštevuje 422 žiakov.

Je umiestnená na sídlisku Hliny, ktoré je okrajovým sídliskom mesta. V jej okolí sa nachádzajú panelové domy, rodinná výstavba i neďaleký les. Je postavená ďalej od hlavnej cesty v tichom prostredí. Ku škole vedie len jedna prístupová cesta, takže vyučovací proces nie je rušený cestnou premávkou.

2. Charakteristika žiakov

Školu navštevujú predovšetkým mestskí žiaci zo sídliska Hliny a SNP, ďalej žiaci z prímestských častí Zemiansky Kvašov  a Praznov i deti z neďalekých obcí  Prečín, Bodiná a Počarová. Do našej školy dochádzajú i žiaci z ostatných mestských častí Považskej Bystrice a jej okolia.

Máme už dlhoročné a veľmi dobré skúsenosti so vzdelávaním žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Najmä zásluhou práce výchovnej poradkyne i všetkých učiteľov sa nám darí spolupracovať s CPPP v Považskej  Bystrici, špeciálnymi pedagógmi a rodičmi. Táto vzájomná spolupráca a vytvorená dôvera nám pomáha dosahovať pri práci s týmito deťmi dobré výchovno-vzdelávacie výsledky.

3. Organizácia prijímacieho konania

Vzhľadom k tomu, že škola má od 5. ročníka zriadené na 2. stupni triedy s rozšíreným vyučovaním telesnej a športovej výchovy je prijímacie konanie žiakov do 5. ročníka týchto tried špecifické. Vyberajú sa na základe dobrého zdravotného stavu, morálno-vôľových predpokladov na športovú činnosť a motorických, fyzických a špeciálnych herných schopností žiakov na dané športy.

Základom výberu žiakov do „športovej triedy“ so zameraním chlapci – hádzaná a dievčatá – volejbal, je dôsledné zistenie motorických, fyzických a špeciálnych herných schopností žiakov na dané športy a ich zdravotného stavu. Najlepším spôsobom ako získať uvedené poznanie, je dlhodobé sledovanie žiakov počas navštevovania športových tréningov v treťom a štvrtom ročníku ZŠ počas športovej prípravky. Ďalším spôsobom je testovanie žiakov navštevujúcich tréningy prípravky v sledovanom 4. ročníku. Za výber žiakov do športovej triedy zodpovedá tréner príslušnej športovej prípravky. Včas komunikuje s rodičmi žiakov a na základe uvedeného pozorovania a testovania žiakov informuje rodičov o schopnostiach jednotlivých žiakov. Pred koncom školského roka v mesiaci máj predkladá riaditeľovi školy zoznam žiakov, ktorých odporúča prijať do „športovej triedy“. Na základe žiadostí rodičov a po odporúčaní hlavných trénerov a trénerov športovej prípravky, riaditeľ školy rozhodne o prijatí žiakov do 5. ročníka triedy s rozšíreným vyučovaním športovej prípravy v nasledujúcom školskom roku. Dôležitým kritériom na prijatie žiaka do „športovej triedy“ je dobrý zdravotný stav. Za splnenie tohto kritéria sú plne zodpovední zákonní zástupcovia žiaka. V ďalšom období, najneskôr do konca januára nasledujúceho roka, sú žiaci povinní zúčastniť sa lekárskej prehliadky s vykonaním funkčných testov pri záťaži u športového lekára, s ktorým škola spolupracuje. Po dohode s lekárom sa žiaci zúčastňujú prehliadky a funkčných testov opakovane maximálne do dvoch rokov.

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Slovanská 1415/7, 017 07 Považská Bystrica
    Slovanská 1415/7, 017 07 Považská Bystrica
  • 042/4261647

Fotogaléria