Zoznam predmetov

WWWNázovSkratka
Anglický jazyk AJ
Anglický jazyk AJ2
Anglický jazyk AJN
Biológia B
Cvičenia z matematiky CvM
Cvičenia zo slovenského jazyka CvSJ
Čitateľská gramotnosť CGT
Dejepis D
Etická výchova EV
Finančná gramotnosť FIG
Fyzika F
Geografia G
Hudobná výchova HV
Chémia CH
Informatická výchova IV
Informatika I
Matematika M
Náboženská výchova NV
Nemecký jazyk NJ
Nemecký jazyk NJ2
Nemecký jazyk NJN
Občianska náuka ON
Občianska výchova OV
Pracovné vyučovanie PV
Prírodopis Pr
Prírodoveda P
Prvouka Prv
Ruský jazyk RUJ
Slovenský jazyk a literatúra SJL
Spoločenská výchova SVY
Správanie Spr
Svet práce SP
Špecializované pohybové hry ŠPH
Športová príprava ŠP
Technická výchova TchV
Technika T
Telesná a športová výchova TŠV
Telesná výchova TV
Vlastiveda Vl
Výchova umením VU
Výtvarná výchova VV
Zemepis Z

© aScAgenda 2019.0.1145 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 17.01.2019

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Slovanská 1415/7, 017 07 Považská Bystrica
    Slovanská 1415/7, 017 07 Považská Bystrica
  • 042/4261647

Fotogaléria