• ŠKD - info

    • Stiahnite si do svojho mobilu aplikáciu asc EduPage App

     Známky, dochádzka, domáce úlohy, informácie o písomkách či skúšaní, preberané učivo, ospravedlnenky, príchody do školy, rozvrh, suplovanie, školský klub detí... Všetko do pár minút po zadaní priamo v mobile.

     Školský klub detí – informácie pre rodičov

     Prevádzka ŠKD:

     • pred vyučovaním: od 6:00 h. do 8:35 h
     • po vyučovaní: od 11:30 h. do 17:00 h.

     Prijatie a odhlásenie do/z klubu:

     1. Dieťa sa do klubu prijíma na základe písomnej žiadosti zákonných zástupcov. O jeho zaradení dostanú rozhodnutie riaditeľa školy o prijatí do klubu.
     2. Odhlásenie dieťaťa z klubu sa uskutoční podaním písomnej žiadosti zákonného zástupcu dieťaťa vedeniu školy.
     3. V písomnej žiadosti zákonný zástupca uvedie rozsah denného pobytu. Uvoľňovanie dieťaťa mimo času uvedeného v žiadosti musí  písomne oznámiť pedagogickému zamestnancov(http://zsslovanpb.edupage.org/text7/?). Uvoľnenie na základe telefonického rozhovoru nie je možné.
     4. Každú neprítomnosť dieťaťa v školskom klube treba písomne oznámiť. Platí to aj pre ranný školský klub, ak je táto zmena trvalá. (pozn. ak idete po vyučovaní s dieťaťom k lekárovi, ak ochorie...nie je nutné oznamovať občasnú neprítomnosť v rannom školskom klube - oznamovacia povinnosť platí len v prípade trvalej zmeny..)

      

     Poplatok:

     Výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu detí  stanovuje zriaďovateľ školy Mesto Považská Bystrica. V súčasnosti sa platia 4,- € za mesiac.        

     Uhrádza sa nasledovne: PRIMA BANKA č. ú: 

     SK 5856000000002820783003                     (Nie poštovou poukážkou!!!)

     Variabilný symbol: pridelené číslo pre dieťa

     Do správy pre prijímateľa uveďte: Meno a Priezvisko dieťaťa

      

     • september – december 2020        
     • január – jún 2021

      

     Činnosť ŠKD:

     Činnosť prebieha v triede, herni, telocvični, počítačovej učebni, na ihriskách pri škole, 1 x mesačne v Knižnici na sídlisku SNP. Tomu je nutné prispôsobiť obuv (v triede len v prezuvkách) a odievanie detí (na vonkajšie aktivity napr. tepláky). Všetky veci podpísať!

     V klube je zakázané mať zapnuté mobilné telefóny, nosiť drahé hračky a nebezpečné predmety. Pre všetky deti platí školský poriadok  (www.zsslovanpb.edupage.org). V prípade sústavného porušovania školského poriadku a pravidiel pobytu v školskom klube bude dieťa zo školského klubu vylúčené.

     Stravovanie:

     Dieťaťu je nutné zakúpiť čipovú kartu u vedúcej školskej jedálne. Poplatky za stravu uhrádzajte podľa pokynov vedúcej ŠJ. ( http://zsslovanpb.edupage.org/text2/? )

     Prihlasovanie a odhlasovanie obedov je možné riešiť s vedúcou školskej jedálne telefonicky, príp. odhlásením sa priamo v jedálni cez počítač (s tým pomôže dieťaťu pedagóg). 

     Pokyny k vypísaniu žiadosti:

     V žiadosti o prijatie dieťaťa do školského klubu je potrebné vypísať všetky požadované údaje o dieťati i oboch zákonných zástupcoch. Osobné údaje vypisujte podľa rodného listu.

     Vychovávateľka musí byť oboznámená aj so všetkými súdnymi rozhodnutiami, ktoré sa týkajú dieťaťa (pr. rozhodnutie súdu o zverení maloletého dieťaťa do osobnej starostlivosti jedného z rodičov, zverenie dieťaťa do striedavej osobnej starostlivosti a pod.) ako i o tom, či sa jedná o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (so zdravotným znevýhodnením, s nadaním alebo zo sociálne znevýhodneného prostredia).

      

     Školský klub detí má v tomto šk. roku 5 oddelení:b

     1. oddelenie: Mgr. Erika Dratnálová – deti z 1. A, 1.C. smiley klub v 1. B

     2. oddelenie: p. Miroslava Ďurkechová – deti z 1. A, 1. C smiley klub v 1. C

     3. oddelenie: p. Eva Valášková – deti z 2. A, 4. A smiley klub v 2. A

     4. oddelenie: p. Zuzaza Vojāčková– deti z 2. A, 4. A  smiley klub v 2. A   

     5. oddelenie: Mgr. Ľubomíra Gregorová– deti z 3. A, 3. B a 4. B smiley klub v 3. B  

      

      

     Vedúca výchovy ŠKD: Mgr. Beata Bátorová, zást. riaditeľa školy

     Vedúca MZ ŠKD:         Mgr. Ľubomíra Gregorová

      

     Riadenie a organizácia školského klubu detí (ŠKD)

     • Školský klub detí riadi riaditeľ školy.
     • Výchovno-vzdelávaciu činnosť organizuje vedúca ŠKD.
     • Riaditeľ školy určuje počet oddelení podľa počtu detí prihlásených na pravidelnú dochádzku.

      

     Prevádzka ŠKD

     • ŠKD je v prevádzke celý školský rok, okrem dní pracovného pokoja a štátnych sviatkov denne od 6,00 do 17,00 hod.
     • ŠKD sa riadi vnútorným poriadkom ŠKD.

      

     Zaraďovanie detí

     • Deti sa do školského klubu zaraďujú vždy na jeden školský rok na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu žiaka.
     • zaradení do ŠKD rozhoduje riaditeľ školy. Prednostne sa prijímajú deti nižších ročníkov, ktoré sú prihlásené na pravidelnú dochádzku. Deti sú zaraďované do oddelení ŠKD spravidla podľa veku.
     • Do ŠKD možno zaradiť deti aj na prechodné obdobie a nepravidelnú dochádzku. Tieto deti musia mať zaplatený mesačný poplatok.

      

     Výchovno-vzdelávacia činnosť

     • Výchovno-vzdelávaciu činnosť v ŠKD vykonávajú pedagogickí pracovníci – vychovávateľky. V prípade ich neprítomnosti zástupca riaditeľa školy zabezpečí zastupovanie učiteľmi.
     • Školský klub detí zabezpečuje pre deti, ktoré plnia povinnú školskú dochádzku v ZŠ nenáročnú výchovno-vzdelávaciu činnosť podľa výchovného programu školského zariadenia zameranú na ich prípravu na vyučovanie a na uspokojovanie a rozvíjanie ich záujmov.

      

     Ciele výchovy a vzdelávania sa v ŠKD realizujú prostredníctvom:

     • oddychovo- rekreačných a relaxačných činností (vrátene TOV)
     • prípravy na vyučovanie

     Výchova a vzdelávanie mimo vyučovania sa v ŠKD realizuje v týchto tematických oblastiach výchovy (TOV):

     • vzdelávacia (VOV)
     • spoločensko-vedná (SVOV)
     • pracovno-technická (PTOV)
     • prírodovedno-environmentálna (PEOV)
     • esteticko-výchovná (výtvarná, hudobná, literárno-dramatická) (EVOV)
     • telovýchovná, zdravotná a športová (turistická) (TVOV)

      

                 Oddychová, rekreačná a relaxačná činnosť je zameraná na odstraňovanie psychickej únavy, pestovanie sebadisciplíny, otužovanie a upevňovanie zdravia. Predstavuje dôležitú časť náplne voľného času a musí pre ňu platiť princíp dobrovoľnosti. Je psychicky a fyzicky nenáročná. Do základného režimu dňa sa zaraďuje najčastejšie ráno po príchode detí do klubu a hneď po jedle alebo podľa potreby v priebehu odpoludnia. Za rekreačné činnosti považujeme pohybové hry, športové súťaže, vychádzky, čítanie rozprávok, ale aj správne volené záujmové činnosti a telovýchovné chvíľky. Vykonáva sa v prírode a nie v uzatvorenom priestore.

                 Prípravu na vyučovanie realizujeme príťažlivou, zábavnou formou, najmä v oddeleniach prvákov. Príprava na vyučovanie má charakter precvičovania a upevňovania učiva. Našim cieľom je vzbudiť u detí záujem o učenie a vzdelávanie sa v každej činnosti. V druhom, treťom a štvrtom ročníku podľa individuálnych požiadaviek sa deti pripravujú aj písomnou formou.

                 Pri každej činnosti sa nezabúda na samoobslužnú činnosť, uplatnenie detskej aktivity, iniciatívy, tvorivosti a zameranie sa na starostlivosť o osobnú hygienu a hygienu prostredia, pracuje sa na rozvoji celej osobnosti dieťaťa a prispieva sa k rozvoju telesnej, mravnej, pracovnej a etickej výchovy.

      

     Režim dňa ŠKD wink

     Čas

     Názov činnosti

     Náplň práce

     6,00 – 8,35

     Oddychová činnosť – ranný školský klub

     - príchod detí

     - hry, oddych, relaxácia

     - režimové momenty 

       (obliekanie pred a po

       prechode detí do tried)

     - odvádzanie detí do tried

     11,30 – 14,00

     Oddychová činnosť

     - príchod detí do ŠKD

     - režimové momenty

       a sebaobslužné činnosti

       (nastupovanie detí,

       hygiena, obed, hygiena po

       obede)

     - činnosť a hry podľa priania

       a predstáv detí, relaxácia

     - VVČ v rámci TOV

     14,00 – 15,00

     Rekreačná činnosť

     - režimové momenty

       a sebaobslužné činnosti

       (úprava oddelenia,

       nastupovanie detí,

       obliekanie pred odchodom

       von)

     - pobyt vonku, spontánne hry

     - pohybové a športové

       činnosti

     - vychádzky

     - režimové momenty

       a sebaobslužné činnosti

       (nastupovanie detí,

       prezliekanie po príchode

       z vonku, hygiena, olovrant)

     - VVČ v rámci TOV

     15,00 – 15,45

     Príprava na vyučovanie

     - písanie domácich úloh

     - didaktické hry

     - čítanie

     15,45 – 17,00

     Oddychová činnosť – stretávací školský klub

     Predĺžený školský klub – do odchodu detí domov

      

     - režimové momenty

       a sebaobslužné činnosti

       (úprava oddelenia, prechod

       detí do stretávacieho

       oddelenia ŠKD)

     - oddych

     - individuálne zamestnanie

       a voľné hry detí

     - pozeranie rozprávok

      

      

     • Súčasťou výchovno-vzdelávacej činnosti ŠKD je aj stravovanie detí  v zariadení školského stravovania. Deti pred vstupom do jedálne vykonajú hygienu, vstupujú čisté, slušne sa správajú, správne stolujú, za čo zodpovedajú vychovávateľky jednotlivých oddelení. Ak sa vychovávateľka stravuje v školskej jedálni, obeduje spolu so svojím oddelením. Po skončení obeda odchádza z jedálne celé oddelenie spoločne. Úhradu stravného zabezpečujú rodičia detí podľa pokynov vedúcej zariadenia školského stravovania.
     • Na činnosť ŠKD môžu byť so súhlasom vedenia školy využívané aj špeciálne učebne, telocvične, ihriská školy.
     • Na činnosť ŠKD sa využívajú prostriedky mesačných poplatkov zákonných  zástupcov, prostriedky rodičovského združenia alebo prostriedky získané darom od sponzorov.

      

     Dochádzka detí

     • Rozsah dennej dochádzky, spôsob odchodu detí uvedie rodič v žiadosti o prijatie dieťaťa do ŠKD. Prípadné zmeny o spôsobe odchodu oznamuje rodič písomne.
     • Dieťa môže byť uvoľnené z ŠKD v inom čase, ako je uvedené v žiadosti a osobnom  spise dieťaťa, len na základe písomného oznámenia rodičov .
     • Dieťa, ktoré neodôvodnene a bez písomného ospravedlnenia vynechá  dochádzku 7 po sebe nasledujúcich pracovných dní, alebo 12 dní v mesiaci sa vyradí zo zoznamu pravidelne dochádzajúcich detí.
     • Dieťa možno v priebehu školského roka prihlásiť a odhlásiť z ŠKD vždy 3 dni pred  ukončením mesiaca.
     • Za príchod dieťaťa do ranného ŠKD zodpovedajú rodičia. O 7,35 hod. deti  pod  dozorom vychovávateľky odchádzajú do tried.
     • Ak sa rodič rozhodne odhlásiť dieťa počas školského roka zo ŠKD, napíše písomnú žiadosť o odhlásenie dieťaťa zo ŠKD.

      

     Starostlivosť o zdravie a bezpečnosť žiakov

     • Za bezpečnosť detí počas celého pobytu v ŠKD zodpovedá vychovávateľka, prípadne zastupujúci učiteľ.
     • Prechod detí do ŠKD v rámci školy zabezpečuje vychovávateľka, prípadne zastupujúci učiteľ. Ak ŠKD navštevujú deti 2. stupňa, prichádzajú do svojho oddelenia samostatne.
     • Pri hrách a iných činnostiach je vychovávateľka povinná poučiť žiakov o bezpečnosti.
     • Pri činnostiach organizovaných mimo objektu ŠKD pripadá na jednu vychovávateľku najviac 25 detí.
     • Ak si to vyžaduje náročnosť prostredia alebo výkon činnosti, určí riaditeľ školy vyšší počet pedagogických zamestnancov alebo nižší počet žiakov.
     • V prípade úrazu poskytne vychovávateľka prvú pomoc, oznámi to vedeniu školy zapíše záznam o úraze a ihneď upovedomí rodičov dieťaťa.
     • Ak zistí vychovávateľka u dieťaťa nevoľnosť, teplotu, upovedomí rodičov.
     • Nosenie drahých a nebezpečných predmetov do ŠKD je zakázané. Mobil v ŠKD slúži  dieťaťu na nevyhnutnú komunikáciu, nie na hry, fotenie spolužiakov či pedagógov.
     • Dieťa musí mať v ŠKD hygienické potreby a prezuvky.
     • Straty z uzavretých priestorov v ŠKD u poisteného dieťaťa vybavuje vychovávateľ v spolupráci s rodičmi a vedením školy.
     • Pri vychádzkach, výletoch a iných podujatiach mimo objektu ŠKD zodpovedá za deti vychovávateľka až do ich rozchodu pred objektom ŠKD, alebo kým si ich neprevezmú rodičia.

      

      

     Príspevok na úhradu za pobyt dieťaťa v ŠKD

     • Príspevok na úhradu za pobyt žiaka v ŠKD je 4,00 € mesačne na jedno dieťa.
     • Príspevok na úhradu za pobyt dieťaťa v ŠKD uhrádza zákonný zástupca podľa pokynov školy v 2 platbách. Vychovávateľka odovzdá zoznamy detí ekonómke školy.
     • Poplatok sa platí nezávisle od času a počtu dní, ktoré dieťa strávi v ŠKD.
     • Ak rodič odhlási dieťa zo ŠKD v priebehu mesiaca, nemá nárok na vrátenie poplatku.
     • Pokiaľ zákonný zástupca neuhradí stanovený príspevok za pobyt dieťaťa v ŠKD a boli využité všetky primerané dostupné spôsoby na zabezpečenie úhrady, rozhodne vedenie školy o vyradení zo ŠKD.