• Vážení  občania,  rodičia,  priatelia  a  sympatizanti ZŠ Slovanská 1415/7, mládežníckej hádzanej a volejbalu

     v Považskej Bystrici

      

      

           podľa zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov, môže každá fyzická osoba (zamestnanec alebo živnostník) a každá právnická osoba dodatočne určiť, komu daruje 2 (3) % zo svojich už zaplatených daní za rok 2020.

           Pretože Združenie rodičov pri Základnej škole Slovanská ul. v Považskej Bystrici je registrované v zozname Notárskej komory ako možný príjemca, obraciame sa na Vás s návrhom a prosbou súčasne, aby ste zvážili význam a potrebu podpory školy pôsobiacej v oblasti športu a vzdelávania mládeže.

           Prostriedky, ktoré takto získame, použijeme v súlade so štatútom nášho rodičovského združenia a v spolupráci s vedením školy na nákup učebných pomôcok, finančnú podporu mimoškolskej činnosti – účasť na súťažiach, predmetových olympiádach, prípravných sústredeniach olympionikov a prehliadkach prác žiakov, na podporu záujmovej činnosti – krúžková činnosť, školský časopis, rôzne projekty a pod. O množstve a obsahu mimoškolskej práce, ako aj o tom akým spôsobom sa vynakladajú prostriedky rodičovského združenia, Vás budeme informovať na triednických rodičovských združeniach a neskôr nájdete informácie aj na webovom sídle školy - www.zsslovanpb.edupage.org

      

           Ako postupovať ?

      

           Ak ste zamestnancom organizácie a nepodávate „veľké“ daňové priznanie na daňovom úrade, je potrebné vyplniť tlačivo „Vyhlásenie o poukázaní sumy ...“, k nemu doložiť „Potvrdenie o zaplatení dane ...“, potvrdené mzdovou učtárňou. Obe tlačivá treba doručiť na ten daňový úrad, v mieste ktorého máte trvalé bydlisko. Termín doručenia je do 30. apríla 2021. Tieto dokumenty môžete doručiť aj na riaditeľstvo našej školy do 28. apríla 2021.

           Ak ste podnikateľom – fyzickou osobou alebo daňovníkom, ktorý podáva „veľké“ daňové priznanie, stačí vyplniť „Vyhlásenie o poukázaní sumy ...“ priamo v daňovom priznaní a doručiť ho na daňový úrad podľa miesta Vášho trvalého bydliska v termíne pre daňové priznanie.

           Ak máte v svojom okolí známych, ktorí by boli ochotní darovať 2 (3) % dane nášmu združeniu rodičov, vyžiadajte si potrebné tlačivá s predtlačou údajov na riaditeľstve školy alebo si ho stiahnite z nášho webového sídla - www.zsslovanpb.edupage.org

           Ak ste sa rozhodli presmerovať 2 (3)% zaplatenej dane do fondu Združenia rodičov pri Základnej škole Slovanská ul. v Považskej Bystrici, ďakujeme Vám v mene všetkých nadaných, šikovných a pracovitých detí, ktorým ste takto umožnili uplatniť ich talent a zlepšili ste ich šancu naučiť sa niečo, z čoho raz možno budeme mať úžitok my všetci.

      

      

     Združenie rodičov pri Základnej škole

     Slovanská ul. v Považskej Bystrici                                     Mgr. Vladimír Šebeň

     IČO :  42013674                                                               riaditeľ ZŠ Slovanská ul.

     č. účtu :  0063672533/0900                                                 v Považskej Bystrici

     IBAN   SK4409000000000063672533

      

      

     Dokumenty na stiahnutie -

     Vyhlasenie-2021-DP-2020.pdf