• Projekt IT Akadémia


    •   

      

      

      

      

     IT Akadémia - vzdelávanie pre 21. storočie

     Ciele NP:
     Inovácia prírodovedného a technického vzdelávania na základných a stredných školách so zameraním na informatiku a IKT, orientácia mladých ľudí na ďalšie štúdium v študijných odboroch a programoch s perspektívou uplatnenia sa v IT sektore.
     Inovácia vzdelávania v rámci Školských vzdelávacích programov bude zameraná na aktualizáciu obsahu, metód a foriem výučby matematiky, informatiky, prírodovedných predmetov a odborných predmetov smerom k dôslednej a zmysluplnej implementácii IKT nástrojov do vzdelávania.

     Súčasťou aktivity je formálne a neformálne vzdelávanie učiteľov, krúžky, IT tábory, semináre, súťaže a ďalšie mimoškolské činnosti zamerané na motiváciu žiakov ZŠ a SŠ pre štúdium informatiky, IKT, prírodných a technických vied, rozvoj digitálnej gramotnosti, osobnostného rozvoja a komunikačných kompetencií. 

     Naše aktivity:

     Rozbiehame už druhý školský rok overovanie metodík v predmetoch matematika, informatika, fyzika, chémia a biológia zameraných na rozvoj bádateľských kompetencií žiakov ZŠ. Využívame učebné pomôcky získané z projektu IT Akadémia - špecializované laboratórium odborného výcviku – tzv. IT Science laboratórium. 

     Otvárame záujmový krúžok zameraný na programovanie a robotiku pre začiatočníkov s využitím programovateľných robotických  LEGO stavebníc. Krúžok je otvorený  aj pre žiakov  iných škôl. Vedúcim krúžku je Ing. Dana Marciňová a termín  - utorok od 13:50hod.

     Postupne zapájame žiakov do súťaží a ďalších mimoškolských činností zameraných na  ich motiváciu  pre štúdium informatiky, IKT, prírodných a technických vied a rozvoj digitálnej gramotnosti.