• Vedúca jedálne: Mgr. Ľubica Barošová, Kontakt: 042/4443545

    • Záväzné informácie pre rodičov, žiakov a zamestnancov.
           


     1, Ak platíte stravu poštovou poukážkou- na základe výpisu z pošty vám bude zvýšený kredit a objednaná strava.  Poukážku uhraďte do 15. dňa v mesiaci. Ak chcete poukážku uhradiť cez účet, uveďte variabilný symbol a platbu pošlite z účtu, ktorý ste zadali v zápisnom lístku stravníka. TÁTO MOŽNOSŤ BUDE OD 1.10.2021  Z R U Š E N Á.


     2, Spôsob platby za stravu je preddavkový - na nasledujúci mesiac:

     A,  trvalý príkaz k 15.-dňu v mesiaci - DOPORUČUJEM  TÚTO  MOŽNOSŤ (z účtu, ktorý bol uvedený v zápisnom lístku), preplatok bude vrátený na účet uvedený v zápisnom lístku cez letné prázdniny. Pri úhrade za obedy je nutné uvádzať variabilný symbol, ktorý je totožný s evidenčným číslom stravníka. Ak uhrádzate obedy za viac stravníkov spolu, uvádzajte ev. číslo najmladšieho žiaka. V prípade neuvedenia variabilného symbolu sa môže stať, že platba bude nesprávne spárovaná.

      

     Denný poplatok  za obed

     Fin. LIMIT/deň

      

     Réžia/Deň

        SUMa/MESIAC

     Žiaci 1. stupeň (1. - 4. roč.)

      

     1,21 €

     0,15 €

      

     Zadať: 28,00 €

     Žiaci 2. stupeň (5.- 9.roč.)

     1,30 €

     0,15 €

     Zadať: 30,00 €

      

     B, internetbankingk 15. dňu v mesiaci (z účtu, ktorý bol uvedený v zápisnom lístku).  Pri úhrade za obedy je nutné uvádzať variabilný symbol, ktorý je totožný s evidenčným číslom stravníka. Ak uhrádzate obedy za viac stravníkov spolu, uvádzajte ev. číslo najmladšieho žiaka. V prípade neuvedenia variabilného symbolu sa môže stať, že platba bude nesprávne spárovaná.

      


     mesiac

     Stravné dni

     1.st

     2.st

     ÚHRADA

     september

     20

     27,20€

     29,00€

     DO 30.08.21

     október

     19

     25,84€

     27,55€

     15.09.21

     november

     20

     27,20€

     29,00€

     15.10.21

     december

     16

     21,76€

     23,20€

     15.11.21

     január

     16

     21,76€

     23,20€

     15.12.21

     február

     19

         25,84€

     27,55€

     15.01.22

     marec

     18

         24,48€

     26,10€

     15.02.22

     apríl

     17

         23,12€

     24,65€

     15.03.22

     máj

     22

         29,92€

     31,90€

     15.04.22

     jún

     22

         29,92€

     31,90€

     15.05.22

      

     Vysvetlivky grafiky v aplikácii Strava.cz:

     -       štvorec a v ňom háčik: obed je prihlásený

     -       štvorec prázdny: obed neprihlásený alebo už odhlásený     3, Obedy  sa odhlasujú najneskôr pracovný deň vopred cez webovú stránku školy alebo Strava.cz do 13,00 hodiny.


     4, V prípade turnajov, výletov, exkurzií a pred prázdninami sa strava  odhlasuje najneskôr  3 pracovné dni  vopred.


     5, Včas neodhlásená strava (prvý deň ochorenia) sa vydáva do obedára iba v jedálni vo výdajnom okienku od 11,30 -12,00 h a 12,30-13,30 h. TÁTO MOŽNOSŤ JE DOČASNE ZRUŠENÁ. (Obed bude vydaný v jednorazovom boxe cez služobný vchod do ŠJ- predtým zavolajte a dohodnite sa s personálom.)

     Za neodhlásený a nevybraný obed sa neposkytuje náhrada.

     Na dni prázdnin sa nemusíte odhlasovať - tieto dni Vám obed neobjednávame.


     6, Prestávka pre zamestnancov ŠJ je od 12,00 – 12,30 hod.


     7, Poplatky za stravu uhrádzajte trvalým príkazom k 15. dňu v mesiaci od 15.8. do.15.5. v školskom roku

     (na 10 opakovaní).  Číslo účtu: 2 8 2 0 7 8 4 0 0 6 / 5600 Prima banka, IBAN: SK4056000000002820784006,  variabilný symbol: číslo stravníka v systéme ŠJ (infor. u vedúcej ŠJ na tel. čísle 042/4443545 alebo e-mail: jedalen1415@gmail.com).


     8, Cena za obed finančný limit:  1.st. = 1,21 €,  2.st. = 1,30 €, zamestnanci a dôchodcovia = 1,41 €. Cena čipu je 1,10 €.

     9, Ak chcete vrátiť preplatok za stravu na iné číslo účtu ako ste prvotne zadali, alebo zmeniť stravné dni, musíte tieto zmeny osobne alebo telefonicky nahlásiť vedúcej ŠJ.


     10, Keď si stravník mimoriadne zabudne identifikačné médium (kartu alebo čip), musí si ísť do kancelárie  vedúcej ŠJ pre potvrdenie a strava mu bude na základe tohto dokladu vydaná.


     11, Žiaci budú k finančnému limitu uhrádzať aj režijné náklady - 1. a 2. st.= 0,15 € ku každému obedu. Dôchodcovia rež. náklady majú stanovené na 1,49 € a podľa výšky dôchodku im MsÚ PB  bude doplácať na stravu 0,67 alebo 0,34 €.