Vedúca jedálne: Mgr. Ľubica Barošová, Kontakt: 042/4443545 Zásady zostavovania jedálnych lístkov Zákon 245/2008 Z. z., paragrafy 140 a 141 Zápisný lístok

Školská jedáleň

Vedúca jedálne: Mgr. Ľubica Barošová, Kontakt: 042/4443545

Záväzné informácie pre rodičov, žiakov a zamestnancov.
      

1, Poštové poukážky na stravu / desiata + obed/ sa rozdávajú žiakom v triedach okolo 15. dňa v mesiaci.
 

2, Ak platíte stravu poukážkou, na základe výpisu z pošty vám bude zvýšený kredit a objednaná strava.  Poukážku uhraďte do 20. dňa v mesiaci. Ak chcete poukážku uhradiť cez účet, uveďte variabilný symbol !!!


3, Ak platíte stravu cez účet, na základe výpisu z banky vám bude zvýšený kredit a objednaná strava. Nezabúdajte uvádzať variabilný symbol !!!
Príkaz na úhradu pošlite na náš účet do 
20. dňa v mesiaci.


4, Obedy  sa odhlasujú najneskôr deň vopred do 13,30 hod. Možnosť odhlásenia aj  telefón.:     042/4443545

Desiata sa odhlasuje  do 9,40 hod. deň vopred.


5, V prípade turnajov, výletov, exkurzií a pred prázdninami sa strava  odhlasuje najneskôr  2 prac. dni  vopred.
 

6, Včas neodhlásená strava sa vydáva do obedárov iba v jedálni vo výdajnom okienku od  11,30 –13,30 hod. Prosím rodičov, aby chodili pre obedy do jedálne,  nie cez služobný vchod.
 

7, Prestávka pre zamestnancov ŠJ je od 12,00 – 12,30 hod.
 

8, Poplatky za stravu môžete uhrádzať aj trvalým príkazom k 15. dňu v mesiaci od 15.8. do 15.5.  v školskom roku /na 10 opakovaní/. Číslo účtu: 2 8 2 0 7 8 4 0 0 6/ 5600 Prima banka, IBAN: SK4056000000002820784006, variabilný symbol: číslo stravníka v počítači. / infor. u vedúcej ŠJ/, konšt. symbol: 0558, špecif. symbol: číslo triedy.

Trvalý príkaz pre 1. stupeň /desiata+obed/  je  8,30 € + 22,50 € a pre 2. stupeň je 8,30 € + 24,00 € .


9, Ceny : mliečna desiata 0,41 €, obed 1.st. 1,01 €, 2.st. 1,09 €, dôchodcovia 1,43€, 1,76 € a 2,10€ / podľa výšky dôchodku/.

10, Ak chcete vrátiť preplatok za stravu na iné číslo účtu ako ste prvotne zadali, musíte túto zmenu osobne alebo telefonicky nahlásiť vedúcej ŠJ.

 

11. Keď si stravník zabudne čipovú kartu na desiatu a obed, musí si ísť do kancelárie  vedúcej ŠJ pre potvrdenie a strava mu bude na základe tohto dokladu vydaná.

 

12. Od 1.2.2013 budú žiaci - stravníci uhrádzať k finančnému limitu aj režijné náklady, t.j. 1. a 2. st.- 0,10 € a stravníci v hmotnej 
núdzi - 0,05 € ku každému obedu.

 
     
 

                                                                                                                                           vedúca ŠJ  Mgr. Ľ. Barošová

 

 

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Slovanská 1415/7, 017 07 Považská Bystrica
    Slovanská 1415/7, 017 07 Považská Bystrica
  • 042/4261647

Fotogaléria