Vedúca jedálne: Mgr. Ľubica Barošová, Kontakt: 042/4443545 Zásady zostavovania jedálnych lístkov Zákon 245/2008 Z. z., paragrafy 140 a 141 Zápisný lístok

Školská jedáleň

Vedúca jedálne: Mgr. Ľubica Barošová, Kontakt: 042/4443545

Záväzné informácie pre rodičov, žiakov a zamestnancov.
      

1, Poštové poukážky na stravu rozdávame žiakom v triedach okolo  15. dňa v mesiaci- na nasledujúci mesiac.
 

2, Ak platíte stravu poukážkou- na základe výpisu z pošty vám bude zvýšený kredit a objednaná strava.  Poukážku uhraďte do 20. dňa v mesiaci.
Ak chcete poukážku uhradiť cez účet, uveďte variabilný symbol.


3, Ak platíte stravu cez účet- na základe výpisu z banky vám bude zvýšený kredit a objednaná strava. Príkaz na úhradu pošlite na náš účet do 20. dňa v mesiaci.
Nezabúdajte uvádzať variabilný symbol – slúži na správne pridelenie platby stravníkom.


4, Obedy  sa odhlasujú najneskôr deň vopred do 13,30 hod. cez počítač priamo v jedálni alebo  telefonicky: 042/4443545. 
 


5, V prípade turnajov, výletov, exkurzií a pred prázdninami sa strava odhlasuje najneskôr 3 pracovné dni vopred. 
 

6, Včas neodhlásená strava sa vydáva do obedára iba v jedálni vo výdajnom okienku od 11,30 -12,00 h a 12,30-13,30 h. Prosíme rodičov, aby chodili pre obedy do jedálne,  nie cez služobný vchod.

Za neodhlásený a nevybraný obed sa neposkytuje náhrada.
 

 

7, Prestávka pre zamestnancov ŠJ je od 12,00 – 12,30 hod.
 

8, Poplatky za stravu môžete uhrádzať aj trvalým príkazom k 15. dňu v mesiaci od 15.8. do.15.5.   v školskom roku (na 10 opakovaní).  Číslo účtu: 2 8 2 0 7 8 4 0 0 6 / 5600 Prima banka, IBAN: SK4056000000002820784006, variabilný symbol: číslo stravníka v systéme ŠJ (infor. u vedúcej ŠJ), konšt. symbol: 0558.
Trvalý príkaz na obedy  pre 1. st  je  22,50 € a pre 2. stupeň je 24,00 € .


9, Cena za obed finančný limit:  1.st. 1,01 €, 2.st. 1,09 €, dôchodcovia 1,43 €,

1,76 € a 2,10 € (podľa výšky dôchodku).

10, Ak chcete vrátiť preplatok za stravu na iné číslo účtu ako ste prvotne zadali, musíte túto zmenu osobne alebo telefonicky nahlásiť vedúcej ŠJ.

 

11, Keď si stravník zabudne čip na obed, musí si ísť do kancelárie  vedúcej ŠJ pre potvrdenie a strava mu bude na základe tohto dokladu vydaná.

 

12, Od 1.2.2013 budú žiaci - stravníci uhrádzať k finančnému limitu aj režijné náklady, t.j. 1. a 2. st.- 0,10 € a stravníci v hmotnej núdzi - 0,05 € ku každému obedu.

 

Mgr. Ľubica Barošová – vedúca ŠJ

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Slovanská 1415/7, 017 07 Považská Bystrica
    Slovanská 1415/7, 017 07 Považská Bystrica
  • 042/4261647

Fotogaléria